• INFORMACJA

    DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
    IM. KS. PŁK. JÓZEFA JOŃCA W LIMANOWEJ

     

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

     

                   I.            Administrator danych.

     

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej reprezentowana przez mgr Wiesława Wójtowicza Dyrektora Szkoły, z siedzibą przy ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa

    tel. 18 3371-401

    e-mail:  sekretariat.sp3@miasto.limanowa.pl

    adres WWW: www.sp3limanowa.edupage.org

     

                    II.            Inspektor ochrony danych.

     

    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

    1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@miasto.limanowa.pl

    2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

     

     III.            Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

     

    1.     Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych w Szkole Podstawowej nr 3
    w Limanowej określonych przepisami prawa, w szczególności
    w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

    2.     Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

    3.     Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

     

      IV.            Odbiorcy danych osobowych.

     

    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

     

         V.            Okres przechowywania danych osobowych.

     

    1.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

    2.     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

     

      VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

     

    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
    od administratora:

    1)         dostępu do treści swoich danych osobowych,

    2)         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

    3)         usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

    4)         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

    5)         przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

     

    VII.            Prawo do wycofania zgody.

     

                  1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
    do wycofania zgody.

                  2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

     

    VIII.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
    o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     

      IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

     

    1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

    1)       ustawowym,

    2)       umownym,

    3)       warunkiem zawarcia umowy,

          do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

    2.     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

    3.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
    nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

    4.     W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

     

                  X.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

     

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie