• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp3limanowa.edupage.org/

   DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   ul. Stanisława Jordana 3
   34-600 Limanowa
   tel. 18 3371401

   Data publikacji i aktualizacji

   Data publikacji strony internetowej: 5.10.2018 r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: Aktualizowana na bieżąco

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   Zamieszczone informacje na stronie, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo
   w całości.

   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 14.05.2021 r.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
   Osobą kontaktową jest Pani Jolanta Wąsowicz
   e-mail:
   sekretariat.sp3@miasto.limanowa.pl
   tel. 18 3371401

    

   Korzystanie z klawiatury

   Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza).

    Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza).

   Enter:  uaktywnia odnośnik i przyciski.

    Strzałki w dół i w górę oraz w lewo i w prawo: umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu.

   Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

   Udogodnienia

   Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
   • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki,

   • przełączniki zmiany kontrastu.

    

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Dostępność architektoniczna siedziby podmiotu:

   • Budynek szkoły jest zlokalizowany na terenie Miasta Limanowa, przy ul. Stanisława Jordana 3, 34-600 Limanowa. Została oddana do użytku 30 sierpnia 1965 r.
    Zgodnie z zamysłem projektantów budynek przewidziany był dla 410 uczniów.
   • Rosnąca liczba uczniów zmusiła władze oświatowe w 1987 r. do podjęcia decyzji
    o rozbudowie szkoły. Od tego czasu miały też miejsce remonty budynku:

    - przebudowa dachu /1995-1996/
    - remont kapitalny sali gimnastycznej /1997/
    - modernizacja kotłowni /1995/
    - wymiana okien i drzwi wejściowych /2003/
    - ocieplenie budynku /2003/
    - budowa hali sportowej /2005/
    - wymiana wewnętrznej stolarki /2009/
    - remont klatek schodowych /2011/

             - wymiana C.O. i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej /2017/.

   • Obecnie budynek składa się z 3 segmentów. Szkoła dysponuje w sumie 27 salami lekcyjnymi oraz biblioteką i czytelnią z dostępem do Internetu, świetlicą, jadalnią, pokojem nauczycielskim, gabinetem do terapii sensorycznej, gabinetem psychologa
    i pedagoga, gabinetem logopedy, dwiema salami do zajęć rewalidacyjnych, gabinetem pomocy przedlekarskiej, salą gimnastyczną, salą języków obcych, pracownią informatyczną, halą sportową wyposażoną w szatnie, natryski, pomieszczenia WC –
    w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
   • Posiada dobrą dostępność komunikacyjną (dot. komunikacji publicznej
    i prywatnej).
   • W otoczeniu znajduje się przejście dla pieszych.
   • Przy szkole znajduje się parking z oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
   • Wejście do budynku jest oświetlone i łatwe do odnalezienia.
   • Strefa wejściowa do budynku oraz miejsce wokół budynku są utwardzone bez nierówności, przystosowane do poruszania się wózkiem inwalidzkim.
   • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy. Prowadzą do niego 11 schodów oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
    i słabowidzące.
   • Dostęp do budynku zapewniają także 2 inne wejścia, bezpośrednio na obiekt hali sportowej.
   • Drzwi wejściowe w budynku umożliwiają przejazd wózkiem inwalidzkim, a ich otwarcie nie wymaga użycia znacznej siły. Pracownicy szkoły oraz jednostek pracujących na terenie szkoły pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami dostać się do środka oraz załatwić potrzebne sprawy.
   • Wewnątrz budynek posiada 2 kondygnacje.
   • W budynku zamontowane jest urządzenie do komunikacji pionowej dla osób niepełnosprawnych – platforma schodowa.
   • Budynek posiada 2 toalety dla osób niepełnosprawnych (w holu szkoły oraz hali sportowej). Budynek nie posiada wygenerowanego pomieszczenia dla rodzica/opiekuna z dzieckiem.
   • Pomieszczenia na poziomie parteru i piętra są dostępne dzięki komunikacji pionowej, szerokim  i przestrzennym korytarzom. Na piętro prowadzą schody zabezpieczone barierkami i poręczami.
   • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
   • W budynku brak urządzeń dla osób z wadami słuchu.
   • Na każdej kondygnacji znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.
   • Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową (żółto – czarną).
   • Budynek nie posiada wind.
   • Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w obiekcie nie ma możliwości wstępu z psem asystującym.
   • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    

   Aplikacje mobilne

   Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

    

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
    • (18) 3371401
    • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
    • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
    • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
   • Logowanie