• W roku szkolnym 2023/2024 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 140 uczniów uczęszczających do klas I-III.

     W ciągu dnia, między godzinami 11.00 a 14.00, przebywa tu najwięcej dzieci – około 80, gdyż spotykają się wówczas dzieci z porannej i popołudniowej zmiany. Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, mogą korzystać z wielu gier i zabawek, w które wyposażona jest świetlica. Organizowane są dla nich zabawy ruchowe i małe formy teatralne. W planie dnia zarezerwowano czas na odrobienie zadań, zjedzenie drugiego śniadania, spacer, zabawy sprawnościowe na sali gimnastycznej, placu zabaw oraz spacery. Często zajęcia są tak organizowane, aby dzieci mogły odpocząć przed i po lekcjach.

     Świetlica szkolna realizuje cztery  podstawowe funkcje:

     • opiekuńczą – czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem,

     • profilaktyczną – stymuluje procesy rozwojowe,

     • reedukacyjną - wyrównywanie braków dydaktycznych,

     • kompensacyjną – wyrównywanie szans zaniedbań.

     Funkcje te realizowane są przez:

     • wychowanie obywatelskie,

     • kształtowanie postawy tolerancji,

     • wdrażanie do postępowania zgodnego z zasadami demokracji,

     • wychowanie prozdrowotne,

     • kształtowanie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków,

     • wychowanie ekologiczne,

     • wychowanie przez kulturę,

     • wychowanie regionalne.


     Główne założenia pracy w świetlicy szkolnej:

     1. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed
      i po zajęciach lekcyjnych.

     2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

     3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania.

     4. Poszerzenie wiedzy narodowościowej.

     5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

     6. Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych.

     7. Rozwijanie zainteresowań związanych z przyrodą.

     8. Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

     9. Rozwijanie zdolności autorskich, recytatorskich, wokalnych w małej formie teatralnej w świetlicy.

     10. Organizowanie zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci.

     11. Systematyczne udzielanie pomocy uczniom słabszym.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie